Ga naar onze particuliere webshop (prijzen incl. BTW) »
Home
Welkom |


Veilig online betalen via uw eigen bank in Nederland of België

1. Algemeen
Op de inhoud, de totstandkoming en de nakoming van tussen opdrachtgever en de vennootschap onder firma Hildebrand Papier, hierna "Hildebrand Papier", gesloten overeenkomsten zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan hier vermeld, tenzij Hildebrand Papier uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd. Het verstrekken van een opdracht aan Hildebrand Papier houdt aanvaarding in van de gelding van deze algemene voorwaarden. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien Hildebrand Papier uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft ingestemd. Indien bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, is deze afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Aanbiedingen en opdrachten
2.1 Alle door Hildebrand Papier schriftelijk of mondeling uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte een geldigheidsduur is vermeld.
2.2 Alle opdrachten binden Hildebrand Papier pas nadat zij schriftelijk of per e-mail door Hildebrand Papier zijn bevestigd.
2.3 De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen vijf dagen na verzending ervan bezwaren daartegen zijn ontvangen.
2.4 Iedere aan Hildebrand Papier hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, verstrekte opdracht is voor de opdrachtgever onherroepelijk. De opdrachtgever draagt het risico van vergissingen welke ontstaan
door het ontbreken van een schriftelijke opdracht.
2.5 Annulering of wijziging van een opdracht heeft slechts gevolg voor zover zij door Hildebrand Papier schriftelijk is bevestigd.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen alsmede exclusief porto-, vervoers-, installatie-, montage-, en andere bijkomende kosten, tenzij door Hildebrand anders is vermeld.
3.2 Vervoerskosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening gebracht.
3.3 Prijzen zijn gebaseerd op eenmalige levering, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4 Indien is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of langer zal bedragen is Hildebrand Papier bevoegd tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren, waaronder in ieder geval zijn begrepen stijging van lonen, sociale lasten, grondstofprijzen en overheidsheffingen, door te berekenen aan de opdrachtgever.

4. Levertijden
4.1 Overeengekomen levertijden gelden als streeftermijnen en zijn niet bindend. Overschrijding van deze levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding noch enig recht op niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit noch recht op annulering van de opdracht.
4.2 Bij een overeengekomen uiterste termijn van levering is Hildebrand Papier eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld. Nadien zal Hildebrand Papier een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden aangemerkt als wanprestatie.

5. Leveringen
5.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering daar waar Hildebrand Papier haar bedrijf uitoefent.
5.2 Indien levering op een door de opdrachtgever opgegeven adres is overeengekomen is Hildebrand Papier vrij in de keuze van vervoerder, vervoermiddel en vervoersvoorwaarden. De opdrachtgever draagt het risico tijdens het vervoer.
5.3 Hildebrand Papier is gerechtigd maar niet gehouden in gedeelten te leveren. Wanneer de levering in gedeelten geschiedt wordt iedere zending als een afzonderlijke levering in rekening gebracht.
5.4 Hildebrand Papier behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren. Bij weigering van een rembourszending, van welke weigering een door de vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring voldoende bewijs oplevert, is Hildebrand Papier niet verplicht de zaken opnieuw aan te bieden alvorens de opdrachtgever heeft betaald.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Hildebrand Papier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke gesteld te zijn in verzuim zijn indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Hildebrand Papier bij Hildebrand Papier ophaalt of, indien levering op een door de opdrachtgever opgegeven adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
5.6 Indien de opdrachtgever ingevolge het voorgaande lid in verzuim is, is Hildebrand Papier gerechtigd, naar haar keuze betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht om volledige vergoeding van geleden schade te vorderen. In het eerstgenoemde geval worden de zaken geacht door de opdrachtgever bij Hildebrand Papier magazijn te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen.

6. Eigendomsvoorbehoud en verplichtingen tot teruggave
6.1 Alle door Hildebrand Papier geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan alle verplichtingen welke uit de gesloten overeenkomst voortvloeien.
6.2 Tot die tijd zal de opdrachtgever geleverde zaken niet mogen verkopen, verhuren, in pand geven, in consignatie geven, in ruil geven, in bruikleen geven of op enige andere wijze vervreemden, bezwaren, buiten zijn macht brengen of buiten Nederland brengen.
6.3 Als de opdrachtgever met betaling van de zaken in gebreke blijft, surseance van betaling aanvraagt of failliet verklaard wordt, zal hij op de eerste tot hem gerichte schriftelijke verklaring van Hildebrand Papier verplicht zijn de aanwezige onbetaalde zaken aan Hildebrand Papier af te geven, onverminderd het recht van Hildebrand Papier op schadevergoeding in verband met niet nakoming van de overeenkomst.

7. Betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder
zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
7.2 Iedere vordering van Hildebrand Papier op haar opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar indien de opdrachtgever van ondernemingsvorm verandert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, indien de opdrachtgever een vennootschap is, wordt ontbonden, zomede indien door derden op goederen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.
7.3 Als de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij vanaf de vervaldag in verzuim en is Hildebrand Papier gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, in rekening te brengen alsmede om de vordering uit handen te geven, waarbij de opdrachtgever gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bij voorbaat vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EURO 125,- ex BTW.

8. Zekerheidsstelling
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Hildebrand Papier te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van de opdrachtgever een naar het oordeel van Hildebrand Papier genoegzame zekerheidsstelling te verlangen dat diens betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen. Indien Hildebrand Papier een zekerheidsstelling verlangt is haar opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst op die grond als ontbonden te beschouwen of te ontbinden. Indien de verlangde zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt verstrekt, is Hildebrand Papier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, mits Hildebrand Papier haar opdrachtgever van dit voornemen bij aangetekende brief in kennis stelt en haar daarbij de gelegenheid geeft de verlangde zekerheid alsnog binnen redelijke termijn te verstrekken.

9. Overmacht
Als Hildebrand Papier door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst na te komen is zij gerechtigd haar nakoming op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd de verplichting van haar opdrachtgever tot betaling van hetgeen hem reeds geleverd is en onverminderd het recht van Hildebrand Papier tot vergoeding van de door haar ter zake de overeenkomst gemaakte kosten.
Onder "overmacht" zijn onder andere in ieder geval begrepen: calamiteiten, natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, ongebruikelijke stagnaties in productie of vervoer, bovenmatig ziekteverzuim en andere onvoorziene omstandigheden, welke van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Hildebrand Papier en/of haar leveranciers.

10. Reclames
10.1 Hildebrand Papier aanvaardt alleen reclames wanneer deze binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk door haar opdrachtgever bij haar worden ingediend.
10.2 Reclames op stukschaal kunnen slechts direct bij afgifte van de goederen geschieden.
10.3 Hildebrand Papier accepteert slechts retourzendingen die franco worden toegezonden na haar voorafgaande toestemming.
10.4 Indien Hildebrand Papier een reclame aanvaardt heeft zij de keuze hetzij de geleverde zaken te vervangen, hetzij de opdrachtgever voor het bedrag van de geleverde zaken te crediteren tegen teruggave van die zaken.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Alle zaken en diensten zullen door Hildebrand Papier naar beste vermogen worden geleverd, doch Hildebrand Papier aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade welke het rechtstreks gevolg is van haar grove schuld of opzet. Indirecte schade, gederfde winst, verloren goodwill en schade bij derden komen nooit voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever wordt geadviseerd zich afdoende te verzekeren.
11.2 Alle adviezen worden door Hildebrand Papier naar beste weten verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend en Hildebrand Papier is dienaangaande
niet aansprakelijk.
11.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Hildebrand Papier beperkt tot een redelijke vergoeding van de geleden schade, met een maximum van de overeengekomen prijs voor de betreffend (deel)levering.
11.4 Schades moeten binnen tien dagen na ontdekking schriftelijk voor vergoeding worden aangemeld bij Hildebrand Papier, bij gebreke waarvan alle rechten tot vergoeding vervallen. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aanmelding.
11.5 De opdrachtgever is gehouden om Hildebrand Papier te vrijwaren tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.
11.6 Alle medewerkers van Hildebrand Papier en door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen een beroep doen op deze bepalingen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst.
11.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Hildebrand Papier ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Tekortkoming & ontbinding
12.1 Indien de opdrachtgever een van zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel wanneer hij is / wordt geliquideerd c.q. overlijdt, surseance van betaling dan wel schuldsanering aanvraagt of zijn faillissement is / wordt aangevraagd, dan wel beslag ten laste van hem wordt gelegd, worden alle vorderingen van Hildebrand Papier op de opdrachtgever direct volledig opeisbaar en is Hildebrand Papier gerechtigd alle overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, verdere leveringen op te schorten en/of volledige betaling van alle vorderingen te eisen, onverminderd het recht
van Hildebrand Papier op volledige vergoeding van alle vermogensschade en andere schade.
12.2 Indien de opdrachtgever een van zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, zullen voorts alle met de opdrachtgever overeengekomen kortingen en garantieverplichtingen van Hildebrand Papier
vervallen.

13. Rechtskeuze
13.1 Alle overeenkomsten met Hildebrand Papier en daaruit voortvloeiende verbintenissen worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Hildebrand Papier gesloten overeenkomsten
kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats(en) van Hildebrand Papier. Hildebrand Papier blijft bevoegd een geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de Wet of internationale verdragen bevoegd is daarvan kennis te nemen.

14. Slotbepalingen
14.1 Indien en voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend worden verklaard, zal daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van die bepalingen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
14.2 Hildebrand Papier is gerechtigd haar handelsvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de opdrachtgever daarvan in kennis wordt gesteld.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de vennootschap onder firma HILDEBRAND PAPIER vof, gevestigd en kantoorhoudende te Hedel.


HILDEBRAND PAPIER

 • Postbus 2093
  5300 CB Zaltbommel
  Parallelweg 9C/D
  5321 JA Hedel
   
  Telefoon: 073 - 5995488
  Fax: 073 - 5949808
  E-mail: info@hildebrandpapier.nl
Copyright © 2014 Hildebrand Papier
Webdesign & Webhosting - NoviSites Websolutions